We work in tandem with your business

We work in Tandem with your business
We work in Tandem with your business

บริษัทฯ เป็นผู้นำในการเชื่อมโยงแรงงานจากที่ต่างๆ ในประเทศไทยด้านการพัฒนาขีดความสามารถตามระดับความรู้หรือทักษะของแต่ละบุคคล เพื่อให้เขาเหล่านั้นได้มีทางเลือกในการทำงานที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของแต่ละบุคคล และในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการทางด้านการจ้างงานรับเหมาช่วงในด้านแรงงาน เรามั่นใจว่า เราจะเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือทั้งพนักงานของบริษัทฯ ผู้ว่าจ้าง รวมทั้งบุคลากรของบริษัทฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัทของผู้ว่าจ้าง สามารถบรรลุถึงความเป็น Personality Necessary Achieve Together (PNAT) ภายใต้แนวความคิด "คิดถึงซับคอนแทรค คิดถึงเรา"

Read more →

Why choose PNAT:

 • TO ACHIEVE COST SAVING
 • การบริหารงานแบบประหยัดต้นทุน สามารถวางแผนกำลังคนและคำนวนต้นทุนค่าแรงให้สอดคล้องกับสถานการณ์แลพแผนการผลิต
 • HEADCOUNT FREEZE SITUATION
 • สถานการณ์ที่ต้องการควบคุมกำลังการผลิตหรือกรณีที่ระงับการเพิ่มของจำนวนพนักงาน ช่วยอำนวยความสะดวกและง่ายต่อการจัดการในกรณีที่ต้องการควบคุมกำลังคนหรือระงับอัตราการเพิ่มกำลังคน
 • SEASONAL STAFFING NEEDS
 • การบริหารจัดการให้สอดคล้องกับฤดูกาลหรือช่วงเวลาที่ต้องการเพิ่มหรือลดกำลังการผลิต ด้วยสภาวะเศรษฐกิจที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด การใช้บริการรับเหมาช่วงจึงช่วยให้ภาคธุรกิจสามารถวางแผนงานได้แม่นยำ
 • TO EMPLOY INDIVIDUALS ON A TRIAL BASIS
 • การบริหารให้เหมาะสมกับความต้องการในช่วงเฉพาะของบางกระบวนการ ช่วยให้ธุรกิจสามารถเตรียมความพร้อมก่อนการเริ่มงานจริงของกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • FOR SPECIAL PROJECTS
 • สำหรับความต้องการใช้ในโครงการพิเศษ สามารถจัดกำลังคนที่ต้องการใช้ในโครงการหรืองานพิเศษต่างๆได้อย่างแม่นยำ
 • WHERE LABOR SHORTAGES EXIST
 • การบริหารจัดการในกรณีที่เกิดการขาดแคลนแรงงาน สามารถช่วยบริหารกำลังคนให้เพียงพอกับความต้องการในสภาวะที่ขาดแคลนแรงงาน
 • STAFFING FLEXIBILITY AND TRANSITION PERIOD
 • ความพร้อมและความยืดหยุ่นด้านจำนวนพนักงานในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร เพิ่มความยืดหยุ่นในระหว่างกระบวนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร
 • TO COVER FOR STAFF ON VACATION OR MEDICAL LEAVE
 • การทดแทนพนักงานในกรณีพนักงานลาพักผ่อนประจำปีหรือลาป่วย ทำให้ง่ายต่อการควบคุมการผลิตเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาด้านกำลังคนในกรณีที่พนักงานมีเหตุจำเป็นที่ไม่สามาถมาปฏิบัติงานในบางวันได้
 • and so much more...
Our Vision
Our Vision

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างองค์กรแห่งความเป็นเลิศ ในธุรกิจการจ้างงานรับเหมาช่วงในด้านแรงงาน เรามุ่งมั่น ในการพัฒนาทั้งปัจเจกบุคคลและองค์กรในการเสริมสร้าง ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อตอบสนองต่อความ ต้องการของผู้ว่าจ้าง ให้ได้รับการบริการที่ดีที่สุด บริษัทฯ พนักงาน และผู้ว่าจ้างจะเติบโตและก้าวไปสู่เป้าหมายทาง ธุรกิจร่วมกันทำให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้มีโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและบริษัทฯ มุ่งหวังจะเป็นแบบอย่างและภาพลักษณ์ที่ดีของธุรกิจการจ้างงานรับเหมาช่วง และมุ่งมั่นสู่อันดับหนึ่งด้านการรับเหมาช่วงในภาคตะวันออก

Read more →

Get in touch

Get in touch

Our Gallery

 • Make merit
 • Chinese New Year 2017
 • Rayong
 • Outing@Similan 2016
 • Outing@Jeju Korea 2015
 • PNAT Party and Happy New Year 2017
Please enter the Page ID of the Facebook feed you'd like to display. You can do this in either the Custom Facebook Feed plugin settings or in the shortcode itself. For example, [custom-facebook-feed id=YOUR_PAGE_ID_HERE].