We work in tandem with your business

We work in Tandem with your business
We work in Tandem with your business

บริษัทฯ เป็นผู้นำในการเชื่อมโยงแรงงานจากที่ต่างๆ ในประเทศไทยด้านการพัฒนาขีดความสามารถตามระดับความรู้หรือทักษะของแต่ละบุคคล เพื่อให้เขาเหล่านั้นได้มีทางเลือกในการทำงานที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของแต่ละบุคคล และในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการทางด้านการจ้างงานรับเหมาช่วงในด้านแรงงาน เรามั่นใจว่า เราจะเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือทั้งพนักงานของบริษัทฯ ผู้ว่าจ้าง รวมทั้งบุคลากรของบริษัทฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัทของผู้ว่าจ้าง สามารถบรรลุถึงความเป็น Personality Necessary Achieve Together (PNAT) ภายใต้แนวความคิด "คิดถึงซับคอนแทรค คิดถึงเรา"

Read more →

Why choose PNAT:

 • TO ACHIEVE COST SAVING
 • การบริหารงานแบบประหยัดต้นทุน สามารถวางแผนกำลังคนและคำนวนต้นทุนค่าแรงให้สอดคล้องกับสถานการณ์แลพแผนการผลิต
 • HEADCOUNT FREEZE SITUATION
 • สถานการณ์ที่ต้องการควบคุมกำลังการผลิตหรือกรณีที่ระงับการเพิ่มของจำนวนพนักงาน ช่วยอำนวยความสะดวกและง่ายต่อการจัดการในกรณีที่ต้องการควบคุมกำลังคนหรือระงับอัตราการเพิ่มกำลังคน
 • SEASONAL STAFFING NEEDS
 • การบริหารจัดการให้สอดคล้องกับฤดูกาลหรือช่วงเวลาที่ต้องการเพิ่มหรือลดกำลังการผลิต ด้วยสภาวะเศรษฐกิจที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด การใช้บริการรับเหมาช่วงจึงช่วยให้ภาคธุรกิจสามารถวางแผนงานได้แม่นยำ
 • TO EMPLOY INDIVIDUALS ON A TRIAL BASIS
 • การบริหารให้เหมาะสมกับความต้องการในช่วงเฉพาะของบางกระบวนการ ช่วยให้ธุรกิจสามารถเตรียมความพร้อมก่อนการเริ่มงานจริงของกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • FOR SPECIAL PROJECTS
 • สำหรับความต้องการใช้ในโครงการพิเศษ สามารถจัดกำลังคนที่ต้องการใช้ในโครงการหรืองานพิเศษต่างๆได้อย่างแม่นยำ
 • WHERE LABOR SHORTAGES EXIST
 • การบริหารจัดการในกรณีที่เกิดการขาดแคลนแรงงาน สามารถช่วยบริหารกำลังคนให้เพียงพอกับความต้องการในสภาวะที่ขาดแคลนแรงงาน
 • STAFFING FLEXIBILITY AND TRANSITION PERIOD
 • ความพร้อมและความยืดหยุ่นด้านจำนวนพนักงานในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร เพิ่มความยืดหยุ่นในระหว่างกระบวนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร
 • TO COVER FOR STAFF ON VACATION OR MEDICAL LEAVE
 • การทดแทนพนักงานในกรณีพนักงานลาพักผ่อนประจำปีหรือลาป่วย ทำให้ง่ายต่อการควบคุมการผลิตเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาด้านกำลังคนในกรณีที่พนักงานมีเหตุจำเป็นที่ไม่สามาถมาปฏิบัติงานในบางวันได้
 • and so much more...
Our Vision
Our Vision

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างองค์กรแห่งความเป็นเลิศ ในธุรกิจการจ้างงานรับเหมาช่วงในด้านแรงงาน เรามุ่งมั่น ในการพัฒนาทั้งปัจเจกบุคคลและองค์กรในการเสริมสร้าง ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อตอบสนองต่อความ ต้องการของผู้ว่าจ้าง ให้ได้รับการบริการที่ดีที่สุด บริษัทฯ พนักงาน และผู้ว่าจ้างจะเติบโตและก้าวไปสู่เป้าหมายทาง ธุรกิจร่วมกันทำให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้มีโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและบริษัทฯ มุ่งหวังจะเป็นแบบอย่างและภาพลักษณ์ที่ดีของธุรกิจการจ้างงานรับเหมาช่วง และมุ่งมั่นสู่อันดับหนึ่งด้านการรับเหมาช่วงในภาคตะวันออก

Read more →

Get in touch

Get in touch

Our Gallery