We work in tandem with your business

Why PNAT

Why PNAT?

  1. ผู้บริหารมีความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และมีประสบการณ์ในการทำงานกับภาคอุตสาหกรรมในด้านการบริหารจัดการงานบุคคล จึงทำให้เข้าใจถึงลักษณะงานและองค์กรอุตสาหกรรมได้ดี
  2. บริษัทฯ มีระบบการบริหารงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2008
  3. บริษัทฯ ตั้งอยู่ที่ถนนข้าวหลาม อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ซึ่งนับเป็นศูนย์กลางที่มีศักยภาพของพื้นที่ในเขตจังหวัดชลบุรี ทั้งเรื่องการจ้างงานของตลาดแรงงานและเส้นทางการคมนาคมส่งขนของภาคอุตสาหกรรมในภูมิภาคตะวันออก เช่น นิคมอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดสมุทรปราการ เช่น นิคมอุตสาหกรรมบางปู นิคมอุตสาหกรรมบางปะกง  นิคมอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดชลบุรี เช่น นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร, นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง, สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนพิบูล, นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองและนิคมอุตสาหกรรมเหมราช  นิคมอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดระยอง เช่น นิคมอุตสาหกรรมบ่อวิน, นิคมอุตสาหกรรมอิสเทิร์นซีบอร์ด, นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้และนิคมอุตสาหกรรมเหมราช เป็นต้น
  4. บริษัทฯ มีบุคลากรที่มีประสบการณ์ในด้านงานรับเหมาช่วงแรงงานมาก่อน ซึ่งทำให้องค์กรมีความคล่องตัวในการจัดการและการสนับสนุนแผนการผลิตของลูกค้า