We work in tandem with your business

Job: บจก.อินเตอร์เนชั่นแนล รีเฟรสเม้น ต้องการรับสมัครพนักงาน

Title บจก.อินเตอร์เนชั่นแนล รีเฟรสเม้น ต้องการรับสมัครพนักงาน
Categories Special Jobs
Job Information

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเฟรสเม้น จำกัด
(IRTC – PEPSI) อมตะซิตี้ ระยอง

ต้องการรับสมัครพนักงาน

ตำแหน่ง : Production Admin (Temporary 3 months)

จำนวน : 2 คน

คุณสมบัติ :
1) เพศหญิง
2) วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี
3) อายุ 20 ปีขึ้นไป
4) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
5) มีประสบการณ์ทำเกี่ยวกับออฟฟิต

ติดต่อสอยถามเพิ่มเติม: พี่ตาล 038-385477 เวลา 08:00-17:00 น.

Apply Now